ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ (ผูกเชือก) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ (ผูกเชือก) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น
               กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ขอประกาศให้ทราบว่า งานจ้างผลิตรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ        (ผูกเชือก) จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลด์ซิตี้ ฟุตเทค จำกัด  โดยเสนอ  ราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๖,๕๕๙.๑๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์)  ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่     ๓   กรกฎาคม    ๒๕๖๓
 
 
 
           พลโท   กิตติชัย   วงศ์หาญ                   
  (กิตติชัย   วงศ์หาญ)
  เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณัฏฐิญา ราศรี
(ร้อยเอกหญิง ณัฏฐิญา ราศรี)
ประจำแผนก พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิง สุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก