ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------
           ตามที่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
           กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ขอประกาศให้ทราบว่า
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินซิกเนีย  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๔๘๙,๕๔๕.๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบห้า-บาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
พลโท         กิตติชัย วงศ์หาญ 
( กิตติชัย  วงศ์หาญ )
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
สุมาลี บุญช่วย
(พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก