ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
          เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยก ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ ตราอักษร ทีซีเอ็ม เลขหมายทะเบียนจักร ๒๖๓๒ จำนวน ๑ คัน สนับสนุน วศ.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
                     ตามที่ กองทัพบก  โดยกรมพลาธิการทหารบก  ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถยก ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ ตราอักษร ทีซีเอ็ม เลขหมายทะเบียนจักร ๒๖๓๒ จำนวน ๑ คัน สนับสนุน วศ.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                     กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก  ขอประกาศให้ทราบว่า  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

บริษัท เอสที คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 


             พลโท   กิตติชัย   วงศ์หาญ                     กิตติชัย วงศ์หาญ 
(กิตติชัย   วงศ์หาญ)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
สำเนาถูกต้อง
 
ยุทธนา ธรรมธร
(พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
 โดย พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก