ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายรัดรอบตัวหมวกพร้อมติดแถบสะท้อนแสง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายรัดรอบตัวหมวกพร้อมติดแถบสะท้อนแสง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น
               กองทัพบก  โดย  กรมพลาธิการทหารบก  
ขอประกาศให้ทราบว่า  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  
บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๗,๘๒๖.๒๕ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน-แปดร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)  ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  พลโท กิตติชัย  วงศ์หาญ                        
 
( กิตติชัย  วงศ์หาญ )
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
กุลวดี โมอ่อน
(ร้อยตรีหญิง กุลวดี โมอ่อน)
ประจำแผนก พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
 โดย พันเอก(พิเศษ) ยุทธนา ธรรมธร ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก