ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยกชนิดต่างๆ จำนวน ๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยกชนิดต่างๆ จำนวน ๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น
               กองทัพบก  โดย กรมพลาธิการทหารบก   ขอประกาศให้ทราบว่า  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  บริษัท ภูรินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๓๙๖,๒๕๐.๐๐  บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
   พลโท กิตติชัย  วงศ์หาญ                        
 
(กิตติชัย  วงศ์หาญ)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ยุทธนา ธรรมธร
(พันเอก(พิเศษ) ยุทธนา ธรรมธร)
ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
 โดย พันเอก(พิเศษ) ยุทธนา ธรรมธร ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก