ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ (ผ้าสีพราง) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ (ผ้าสีพราง) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น
               กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ขอประกาศให้ทราบว่า ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท  เสรีชัยยุทธภัณฑ์  จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๘๔,๒๕๐.- บาท  (แปดแสนแปดหมื่นสี่พัน-
สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
  พลโท กิตติชัย  วงศ์หาญ                        
 
(กิตติชัย  วงศ์หาญ)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
กุลวดี โมอ่อน
(ร้อยตรีหญิง กุลวดี โมอ่อน)
ประจำแผนก พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
 โดย พันเอก(พิเศษ) ยุทธนา ธรรมธร ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก