ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
     เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตชุดปฏิบัติงานบนอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
                   ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตชุดปฏิบัติงานบนอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น
                   กองทัพบก  โดย  กรมพลาธิการทหารบก  
ขอประกาศให้ทราบว่า  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๕๐,๖๗๗.- บาท  (สองล้านหกแสน-
ห้าหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
  ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

พลโท กิตติชัย  วงศ์หาญ                        
 
(กิตติชัย  วงศ์หาญ)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
กุลวดี โมอ่อน
(ร้อยตรีหญิง กุลวดี โมอ่อน)
ประจำแผนก พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
 โดย พันเอก(พิเศษ) ยุทธนา ธรรมธร ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก