ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อยืดแขนยาวคอปก(สีเขียว)(หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก)
<strong>จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง</strong>
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก  ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างผลิตเสื้อยืดแขนยาว คอปก (สีเขียว) (หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ขอประกาศให้ทราบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท     สยามพัสตราภรณ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๙,๙๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่     ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


         พลโท  กิตติชัย  วงศ์หาญ
                 (กิตติชัย  วงศ์หาญ)
             เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
   
   
 
กิตติชัย วงศ์หาญ 
 
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ยุทธนา ธรรมธร
(พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 โดย พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก