ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องรีดผ้า ตราอักษร Elvirapress สนับสนุน กบร.สนท.พธ.ทบ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
                    ตามที่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ได้มีโครงการงานจ้างซ่อมบำรุงเครื่องรีดผ้า ตราอักษร Elvirapress  สนับสนุน กบร.สนท.พธ.ทบ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ขอประกาศให้ทราบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ร้าน พงษ์ พาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๖๐.๐๐ บาท (แปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคา
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
พลโท กิตติชัย  วงศ์หาญ       
(กิตติชัย  วงศ์หาญ)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ยุทธนา ธรรมธร
(พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 โดย พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก