ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการหทารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
                   ตามที่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                   
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก  ขอประกาศให้ทราบว่า   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐,๔๔๔,๒๗๐.๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
พลโท กิตติชัย  วงศ์หาญ      
(กิตติชัย  วงศ์หาญ)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ยุทธนา ธรรมธร
(พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
 โดย พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก