ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
                   ตามที่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก  ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                   กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก  ขอประกาศให้ทราบว่า  ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่ 
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๕๕,๗๔๘.๒๐  บาท (สองล้านห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)   ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
พลโท กิตติชัย  วงศ์หาญ       
(กิตติชัย  วงศ์หาญ)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ยุทธนา ธรรมธร
(พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 โดย พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก