ประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อ สป. สาย พธ. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่    กองทัพบก    โดย   กรมพลาธิการทหารบก   ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ  ซื้อซื้อ สป. สาย พธ. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               กองทัพบก   โดย   กรมพลาธิการทหารบก   ขอประกาศให้ทราบว่า   งานซื้อ   สป.  สาย  พธ.  จำนวน  ๑๑   รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท  โกลบอล  คอมเมอร์เชียล  จำกัด  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๑๓๙,๔๙๙.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่        ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
กิตติชัย วงศ์หาญ 
              พลโท กิตติชัย  วงศ์หาญ                      
(กิตติชัย  วงศ์หาญ)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ยุทธนา ธรรมธร
(พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 โดย พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก