ประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๕๕๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่   กองทัพบก   โดย   กรมพลาธิการทหารบก   ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ  เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๕๕๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               กองทัพบก  โดย   กรมพลาธิการทหารบก   ขอประกาศให้ทราบว่า  งานเช่าเครื่องถ่ายระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน  ๕๕๖  เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท  พูนธนามาร์เก็ตติ้ง  จำกัด  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๓,๓๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท  (สิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)   ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่       ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 
                พลโทกิตติชัย  วงศ์หาญ                       
  (กิตติชัย  วงศ์หาญ)
  เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ยุทธนา ธรรมธร
(พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 โดย พันเอก(พิเศษ)ยุทธนา ธรรมธร ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก