ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตหมวกสนาม จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตหมวกสนาม จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น
               
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ขอประกาศให้ทราบว่า ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่  
บริษัท  ช. ไพศาล  จำกัด  ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๕๓๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคายกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับวัสดุที่ใช้ในการผลิตหมวกสนาม  แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
  พลโท กิตติชัย  วงศ์หาญ                        
 
(กิตติชัย  วงศ์หาญ)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
กุลวดี โมอ่อน
(ร้อยตรีหญิง กุลวดี โมอ่อน)
ประจำแผนก พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 โดย พันเอก(พิเศษ) ยุทธนา ธรรมธร ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก