ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตเตียงนอนโครงเหล็ก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเตียงนอนโครงเหล็ก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น
               ผลิตเตียงนอนโครงเหล็ก จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
 
(พลโทพิษณุ บุญรักษา)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
นิภาพรรณ พันธ์เพิ่มศิริ
(ร้อยโทหญิง นิภาพรรณ พันธ์เพิ่มศิริ)
ประจำแผนก พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
 โดย พันเอก(พิเศษ) วิบูลย์ วิชระพล ผอ.กจห.พธ.ทบ.