ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น
               เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ จำนวน ๑๑,๔๖๖ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๗๕,๐๘๒.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
 
(พลโทพิษณุ บุญรักษา)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
วิบูลย์ วิชระพล
(พันเอก(พิเศษ) วิบูลย์ วิชระพล)
ผอ.กจห.พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 โดย พันเอก(พิเศษ) วิบูลย์ วิชระพล ผอ.กจห.พธ.ทบ.