( สำเนา )
ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง สอบราคาซื้อถุงมือนักบิน จำนวน ๑ รายการ
 
             กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อถุงมือนักบิน จำนวน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  ถุงมือนักบิน จำนวน ๔,๐๐๐   คู่

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมพลาธิการทหารบก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองบังคับการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.qmrta.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๘๐-๑๑๘๕ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(พลโทพิษณุ บุญรักษา)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก

 
สำเนาถูกต้อง
 
(พันเอก(พิเศษ) วิบูลย์ วิชระพล)
 ผอ.กจห.พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
 โดย พันเอก(พิเศษ) วิบูลย์ วิชระพล ผอ.กจห.พธ.ทบ.
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2561