( สำเนา )
ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเครื่องแบบฝึก (ผ้าลายก้างปลาสีกากีแกมเขียว) จำนวน ๑ รายการ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาต่อหน่วยที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
 เครื่องแบบฝึก (ผ้าลายก้างปลาสีกากีแกมเขียว)  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอ่น กรุ๊ป ๑,๒๙๙.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(พลโทพิษณุ บุญรักษา)
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
(พันเอก(พิเศษ) วิบูลย์ วิชระพล)
ผอ.กจห.พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
 โดย พันเอก(พิเศษ) วิบูลย์ วิชระพล ผอ.กจห.พธ.ทบ.