ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง การซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (๒ บานประตู) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

             กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (๒ บานประตู) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
         ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (๒ บานประตู) จำนวน ๑ รายการ  จำนวน  ๓๐๐  หลัง[เลขที่อ้างอิง ๖๐๑๑๑๕๐๐๐๐๑๓๑ เสนอราคาในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]
                    ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.qmrta.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๘๐๑๑๘๕ ในวันและเวลาราชการ
                    ในกรณีที่ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ครั้งนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนำรายละเอียดของพัสดุ ภาพสินค้า พร้อมคำบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศและเอกสารซื้อดังกล่าวลงในระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e - Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนการเสนอราคาในการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 
   
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 
 
 
 
 
                 พลโท  พิษณุ บุญรักษา
                         ( พิษณุ    บุญรักษา )  
                      เจ้ากรมพลาธิการทหารบก    
   
   


สำเนาถูกต้อง
 
สุมาลี บุญช่วย
(พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 เอกสารตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ ๕๖/๒๕๖๑