ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตผ้าห่มนอน ผ้าหนาปูรองนอน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตผ้าห่มนอน ผ้าหนาปูรองนอน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น
               ผ้าห่มนอน/ผ้าหนาปูรองนอน จำนวน ๔๒,๑๒๑ ผืน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๙๕,๙๗๓.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
                                  พลโท   พิษณุ   บุญรักษา
                        (  พิษณุ   บุญรักษา  )
                      เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
สำเนาถูกต้อง
 
สุมาลี บุญช่วย
(พันเอก(พิเศษ)หญิง สุมาลี บุญช่วย)
ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิง สุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก