ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (๒ บานประตู) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (๒ บานประตู) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
               ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (๒ บานประตู) จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   
  (ลงชื่อ) พลตรี  ชัยวัฒน์  แสงทอง                        
 
( ชัยวัฒน์  แสงทอง )
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก ทำการแทน
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
สำเนาถูกต้อง
 
กุลวดี โมอ่อน
(ร้อยตรีหญิง กุลวดี โมอ่อน)
ประจำแผนก พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิง สุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก