ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพู่แตรเดี่ยว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างทำพู่แตรเดี่ยว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พู่แตรเดี่ยว จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑๐๔ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินซิกเนีย (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พลโท                                พิษณุ บุญรักษา 
( พิษณุ  บุญรักษา )
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
กุลวดี โมอ่อน
(ร้อยตรีหญิงกุลวดี โมอ่อน)
 ประจำแผนก พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก