ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าพลาสติกกันฝน (สีกากีแกมเขียว) (๑ ม้วน ความยาว ๑๐๐ หลา) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ได้มีโครงการ ประกวดราคาซื้อผ้าพลาสติกกันฝน (สีกากีแกมเขียว) (๑ ม้วน ความยาว ๑๐๐ หลา) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
               กองทัพบก   โดย   กรมพลาธิการทหารบก   ขอประกาศให้ทราบว่า  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ผ้าพลาสติกกันฝน (สีกากีแกมเขียว)(๑ ม้วน ความยาว ๑๐๐ หลา) จำนวน ๑๖๔,๑๐๐ หลา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ป.พันธกิจ  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น   ๒,๔๗๔,๖๒๘.๐๐  บาท  (เงินสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อย- ยี่สิบแปดบาทถ้วน)   ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอื่น   ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
    ประกาศ  ณ  วันที่     ๔      มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑

        
         พลโท     พิษณุ   บุญรักษา
                    ( พิษณุ   บุญรักษา  )
                 เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
   
   
 
 
 
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ปารณีย์ ศีลพิพัฒน์
(ร้อยโทหญิง ปารณีย์ ศีลพิพัฒน์)
ประจำแผนก กจห.พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิง สุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก