( สำเนา )
ประกาศ กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔๒๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง ประกวดราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔๒๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

 

          เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด

 

          กรมพลาธิการทหารบก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 

(พลโทพิษณุ บุญรักษา)

เจ้ากรมพลาธิการทหารบก

สำเนาถูกต้อง  
 
(พันเอก(พิเศษ)หญิง สุมาลี บุญช่วย)  
ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิง สุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก