ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตชุดปฏิบัติงานบนอากาศยาน (สีกากีแกมเขียว) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ได้มีโครงการ ประกวดราคาจ้างผลิตชุดปฏิบัติงาน      บนอากาศยาน (สีกากีแกมเขียว) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
               
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ขอประกาศให้ทราบว่า ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา     
จ้างผลิตชุดปฏิบัติงานบนอากาศยาน (สีกากีแกมเขียว)
 จำนวน ๒๖๓ ชุด ได้แก่ บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด   
โดยเสนอราคาต่ำสุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๒,๘๑๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่    ๙    กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑


                พลโท  พิษณุ   บุญรักษา
                        ( พิษณุ   บุญรักษา )
                     เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
   
   
   
สำเนาถูกต้อง
 
ปารณีย์ ศีลพิพัฒน์
(ร้อยโทหญิง ปารณีย์ ศีลพิพัฒน์)
ประจำแผนก กจห.พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิง สุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก