ประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อยืดคอรูปตัววี (สีกากีแกมเขียว) (พิมพ์ข้อความ "กองทัพบก") จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ  กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง  ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อยืดคอรูปตัววี (สีกากีแกมเขียว) (พิมพ์ข้อความ กองทัพบก) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
               กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ขอประกาศให้ทราบว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตเสื้อยืดคอรูปตัววี (สีกากีแกมเขียว) (พิมพ์ข้อความ "กองทัพบก")   จำนวน ๓,๖๑๓ ตัว  ได้แก่ บริษัท บอน บอน แอพพาเรล จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๔๗,๓๖๙.๕๐ บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)   ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่   ๙     กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
               พลโท  พิษณุ   บุญรักษา                              
( พิษณุ   บุญรักษา )
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ปารณีย์ ศีลพิพัฒน์
(ร้อยโทหญิง ปารณีย์ ศีลพิพัฒน์)
ประจำแผนก กจห.พธ.ทบ.
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิง สุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก