ประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเครื่องสนาม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ได้มีโครงการ จ้างผลิตเครื่องสนาม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ขอประกาศให้ทราบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการดังกล่าวคือ บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด
   โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น   ๓๗๖,๘๒๑.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่    ๙    กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
   
   
 
พิษณุ บุญรักษา 
              พลโท  พิษณุ   บุญรักษา                              
( พิษณุ   บุญรักษา )
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
สุมาลี บุญช่วย
(พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก