ประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ (ผูกเชือก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ได้มีโครงการจ้างผลิตรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ (ผูกเชือก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ขอประกาศให้ทราบว่า
ผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการดังกล่าว คือ   บริษัท เมืองทองมหาชัย จำกัด   โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๓,๑๒๖.๔๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พิษณุ บุญรักษา 
พลโท                              
( พิษณุ   บุญรักษา )
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
สุมาลี บุญช่วย
(พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก