เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างผลิตรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ จำนวน ๑ รายการ
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ลงวันที่         ตุลาคม ๒๕๖๑

                  กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตาม ผนวก ก ที่แนบ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๓     แบบสัญญาจ้าง
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา
                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า (ถ้ามี)
                          ๑.๕     บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
                          ๑.๗     ผนวก ก.
                          ๑.๘     ผนวก ข.
                          ๑.๙     ผนวก ค.
                          ๑.๑๐   แบบหนังสือมอบอำนาจ
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง        ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดา    หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม   ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                              ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่     หรือจำพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
                          ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                                  (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา   และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า”  ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน   กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่       โดยหลักการนิติบุคคล  แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับกรม และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                         ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                   (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
                                      (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด-ทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี)
                                      (ข) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน  ๖ เดือน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี)
                                     (ค) สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ (กรณีที่ตราประทับมีผลต่อการกระทำ นิติกรรม)
ที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน กรณีที่หนังสือรับรองตราประทับไม่มีผลต่อการกระทำนิติกรรม   หากกรมมีความประสงค์ที่จะดำเนินการตรวจสอบหนังสือดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำมาให้ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
                        (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา   หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                        (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                        (๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                         สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                       (๕) ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ ๒ หรือจำพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.๒๕๓๕ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
                           (ก) ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ ๒ นำหลักฐานใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ ๒ แบบ ร.ง.๒ พร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมรายปี    สำหรับการประกอบกิจการของกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แจ้งการประกอบกิจการโรงงานต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
                           (ข) ผู้ประกอบกิจการโรงงาน   จำพวกที่ ๓   นำหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  แบบ ร.ง.๔  ของกระทรวงอุตสาหกรรม   กรณีแบบ ร.ง.๔ หมดอายุ   ให้นำหลักฐานหนังสือรับรองของกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรองว่าเป็นโรงงานที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายและผู้ได้รับอนุญาต ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ      หากเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเป็นโรงงานที่ส่งเสริมการลงทุนให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.๔   มาแสดง    แต่ต้องนำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาแสดงด้วย

                         (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                        ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ ครบถ้วน  ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                   (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน    ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
                                   (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   (๓) เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ  หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทย ให้
ถูกต้องครบถ้วน    โดยให้ผู้เชี่ยวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสารที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมลงนามรับรองการแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียนผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้ปรากฏด้วยและให้แนบสำเนาหนังสือรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ กับสำเนาบัตรประจำตัวผู้เชี่ยวชาญด้วย
                                   (๔) การรับรองเอกสารที่ทำในต่างประเทศให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙
                                      (ก) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล  ของต่างประเทศในไทยและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศจึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง หรือ
                                      (ข) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
                                  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                                   หากกรมมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบหลักฐานในการยื่นข้อเสนอฉบับจริงตามข้อ ๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำเอกสารดังกล่าว    มาแสดงต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
                 ๔.    การเสนอราคา
                          ๔.๑    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ      และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
                           ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
                          ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเป็น ๒ งวด ไม่เกิน ๙๐ วัน และไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยกำหนดส่งมอบพัสดุอันเป็นงานจ้าง  ณ กองบัญชาการช่วยรบ
ที่ ๒ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ,กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ,กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ กองยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
                           ๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอตาม ผนวก ข ที่แนบ เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบการทำสัญญา ในวันที่                       ระหว่างเวลา______น. ถึง_ ______น.  ณ ห้องรับและเปิดซอง   กองจัดหา   กรมพลาธิการทหารบก  ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตัวอย่างของพัสดุที่ส่งมอบนั้น     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบในสภาพที่เรียบร้อยและต้องทำเครื่องหมาย   ผูกป้าย เขียนชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ติดไว้ให้ชัดเจน หากพ้นกำหนดเวลาแล้ว    กรมจะไม่รับของตัวอย่างดังกล่าวโดยเด็ดขาด
                           ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ   ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
                           การตรวจทดลองตัวอย่างของพัสดุจะใช้เครื่องมือทดสอบของทางราชการเท่านั้น    ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งไปตรวจทดลองที่หน่วยงานอื่นผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
                           ผู้มายื่นตัวอย่างของพัสดุ ต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจว่าเป็นผู้แทนผู้ยื่นข้อเสนอ (กรณี  ผู้ยื่นฯ มิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน) โดยให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
                           ๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขต ของงานฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
                           ๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอ      และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่                                ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลา ในการเสนอราคา ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
                            เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
                            ๔.๗   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format)  โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                             ๔.๘   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                             หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม
                             ๔.๙  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคา  พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓,๙๓๐,๙๕๒.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
                          ๕.๑  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่  กองทัพบก  โดย  กรมพลาธิการทหารบก ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
                         ๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด โดยให้ทำหนังสือค้ำประกันดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
                        ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
                        ๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้ทำหนังสือค้ำประกันดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
                        กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่าย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย   หรือหนังสือ ค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา    จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่                                   ระหว่างเวลา                 น.    ถึง               น.   โดยผู้มาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจว่าเป็นผู้แทนผู้ยื่นข้อเสนอ (กรณีผู้มาส่งต้นฉบับมิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน ) พร้อมทั้งยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                         กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา    ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ดังนี้
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                        การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
                 ๖.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
                        ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
                        ๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากราคารวมทั้งสิ้นต่ำสุด
                        ๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
                    ๖.๔ กรม   สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้   
                          (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์   หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
                         (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                         (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
                   ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้     กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
                   ๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
                          ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม
                    ๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก  มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น   หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม   หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                 ๗.     การทำสัญญาจ้าง
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา  ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
                         ๗.๑ เงินสด
                         ๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญาหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ  
                         ๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์    ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
โดยให้ทำ
หนังสือค้ำประกันดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
                        ๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์   และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)   โดยให้ทำหนังสือค้ำประกันดังกล่าวไว้ต่อ  กองทัพบก  โดย กรมพลาธิการทหารบก
                        ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
                        หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                          กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้
                         งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน
                         งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐   ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และกรมได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว
                 ๙.    อัตราค่าปรับ
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
                          ๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
                         
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑   จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบในแต่ละงวดของการส่งมอบ 
                 ๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี    จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี     นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
                 ๑๑.    การจ่ายเงินล่วงหน้า
                          ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น
                          หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ขอรับเงินล่วงหน้า ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือถึงกรมก่อนการลงนามในสัญญา
                 ๑๒.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
                          ๑๒.๑   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้     ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น
                          ๑๒.๒   เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
                          ๑๒.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                          ๑๒.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด  และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
                          ๑๒.๖   กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้   โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
                                   (๒)    มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                          กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว
                 ๑๕. ข้อกำหนดอื่นๆ 
                          ๑๕.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยินยอมให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    ไปตรวจขีดความสามารถ ณ สถานที่ ที่จะทำงานจ้างที่ได้แสดงไว้นั้น
                           ๑๕.๒
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง   จะต้องจัดทำและติดป้ายสัญลักษณ์  ตามผนวก ค. ที่แนบ  โดยผู้รับจ้าง
จะต้องระบุข้อความไว้ที่พื้นรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำด้านนอกทุกคู่ โดยระบุขนาดเบอร์รองเท้า, ปีที่ผลิต, ผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิตหรือเครื่องหมายการค้า และมีตัวอักษร “ทบ.” ที่ส่วนเอวพื้นรองเท้าด้านนอกที่นำส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาและผู้รับจ้างต้องพิมพ์ป้ายสัญลักษณ์เข้ากับรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำโดยให้พิมพ์ป้ายสัญลักษณ์รูปกงจักร กลางกงจักรมีข้อความ “ใช้ในราชการกองทัพบก” เลขที่สัญญา บริษัทผู้ผลิต และขนาด ด้วยสีขาวลงบนสิ้นรองเท้าด้านใน สีที่พิมพ์ต้องติดแน่นไม่หลุดลอกง่าย     
                           ๑๕.๓ กรณีที่คำแปลเอกสารที่เป็นภาษาไทยกับต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศมีข้อความขัดแย้งกัน กรมจะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งข้อความภาษาไทยนี้จะใช้เป็นหลักในการทำสัญญาด้วย และหากกรมพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีคำแปลภาษาไทยที่ขัดแย้งกับภาษาต่างประเทศนี้   ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นอย่างเห็นได้ชัด กรมจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข    ซึ่งอาจจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้
                          ๑๕.๔ การส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญานี้    ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง    ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้ง   โดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ว่าจ้าง        กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบ

                          ๑๕.๕  กรมจะทำการทดสอบและทดลองสิ่งของที่ส่งมอบให้ในสัญญา  ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ ตามข้อ ๑.๑   โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะรับสิ่งของเข้าคลังฯ   ในการนี้ผู้รับจ้างต้องส่งมอบสิ่งของเพิ่มจากจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อใช้ในการทดสอบดังกล่าวคือรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ จำนวนงวดละ ๖ คู่ (หกคู่) โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดราคาจากกรม 
     กรมพลาธิการทหารบก
        ตุลาคม ๒๕๖๑