ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออิเลคโทรดชนิดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ได้มีโครงการ ซื้ออิเลคโทรดชนิดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ขอประกาศให้ทราบว่า 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไนซ์ พรอสเพอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พลโท                             พิษณุ บุญรักษาพิษณุ บุญรักษา 
( พิษณุ  บุญรักษา )
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
สุมาลี บุญช่วย
(พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก