ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองปืนพกด้ายถัก แบบ ๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  กองทัพบก  โดย  กรมพลาธิการทหารบก  ได้มีโครงการ  จ้างทำซองปืนพกด้ายถัก แบบ ๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ขอประกาศให้ทราบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการดังกล่าว คือ บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

                                                 ประกาศ ณ วันที่   ๑๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓


                                                                    พลโท  พิษณุ  บุญรักษา
                                                                            ( พิษณุ  บุญรักษา )
                                                                        เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
 
   
   
สำเนาถูกต้อง
 
สุมาลี บุญช่วย
(พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย)
 ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 โดย พันเอก(พิเศษ)หญิงสุมาลี บุญช่วย ผู้อำนวยการ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก